Kalcio cianamidas – Perlka®

EB trąšos. Kalcio cianamidas, kaip atmosferinės kilmės azoto trąšos žinomos jau daugiau nei prieš 100 metų.

Šiandien šios trąšos turi įvairiapusį panaudojimą tręšime, nes kalcio cianamidas yra vienintelės trąšos, turinčios azotą “NCN” formoje. Tai reiškia, kad augalai gales gauti prieinamą azotą ilgiau ir tada, kada reikia. Tręšiant kalcio cianamidu yra didinamas dirvos biologinis aktyvumas. Dėl šios priežasties, dirvoje esantys patogenai yra natūraliai blokuojami dėl gerųjų mikroorganizmų aktyvesnės veiklos.

Antrinis elementas, esantis šiose trąšose yra kalcis. Tai labai lengvai vandenyje tirpus ir augalams prieinamas elementas. Kuomet kitos azotinės trąšos rūgština dirvas, kalcio cianamidas padeda subalansuoti azotą ir kalcį dirvoje. Apibendrinant galima teigti, kad kalcio cianamido trąšos aprūpina augalus reikalingu ir prieinamu azotu, dirvožemio struktūra gerėja dėl papildomo kalkinimo efekto bei tuo pačiu gerinamas dirvos sveikatingumas.

Kalcio cianamidas yra registruota ir naudojama visoje  Europoje kaip EB trąša.

SUDĖTIS %
Azotas bendras (N) 19,8
Nitratinis azotas (NO3-N) 1,8
Cianamido > 15,0
Diciandiamido azotas apie 0,5
Neutralizavimo vertė (CaO)*​ > 50,0
FIZINĖS SAVYBĖS
Išvaizda Pilkai juodos granulės
Tūrinis svoris 1000 kg/m³
Granulių dydis 0.8  –  3.5 mm

MAIŠYMAS

PERLKA® kaip sudedamoji mišinių dalis
Tradicinis trąšų maišymas naudojamas siekiant optimalaus santykio parinkimo pagal dirvos ir augalų poreikius. PERLKA®, kalcio cianamidas gali būti naudojamas kaip elementas trąšų mišiniuose.

Svarbu atminti ruošiant mišinius:

 • Nemaišyti su amonio nitrato trąšomis! Tai gali iššaukti cheminę reakciją ir bus patiriami azoto nuostoliai.
 • Sandėliuoti sausai. Palaidus produktus dengti brezentu ar kitais neperšlampančiais tentais.
 • Hidroskopinius mišinius būtina kuo greičiau ištręšti, nes gali sušokti.
 • Maišymui rinktis panašios granuliometrinės sudėties ir tūrinio svorio trąšas.

PERLKA® maišymas su mineralinėmis trąšomis:

GALIMA MAIŠYTI SU Maišymas
Amonio sulfatu +
Karbamidu +
Kainitu +
Kalio sulfatu +
Kizeritu +
Kalio chloridu +
Uolieniniu fosforu +
Diamonio fosfatu (DAP) +
Kalcio nitratu o
Trigubu superfosfatu
Monoamonio fosfatu (MAP)
NS
ENTEC
CAN

Simbolių reikšmės:
+ maišymas ir sandėliavimas
o tik maišymas, sandėliuoti negalimas
– nemaišyti

Sandėliavimo ypatumai

 • Sandėliavimo vieta turi būti gerai išvalyta prieš užpildant vietą kalcio cianamidu PERLKA®, ypač jei prieš tai buvo sandėliuojami nepakuoti produktai.
 • Kalcio cianamidas turi būti sandėliuojamas sausai ir apsaugotas nuo drėgmės patekimo.
 • Sandėliuoti atskirai nuo degių ir lengvai užsidegančių medžiagų.
 • Sandėliuoti atskirai nuo nitratinių trąšų ir medžiagų, kurios yra labai rūgščios arba šarmingos.
 • Kalcio cianamidas gali būti sandėliuojamas su amonio ar amonio-nitratinėmis trąšomis, kurios yra atskirtos:

–       min 5 m, kai sandėliuojamas nepakuotas produktas
–       min 2.50 m , kuomet sandėliuojama patalpoje
–       min 1 m , kuomet pakuoti produktai sandėliuojami patalpoje
–       nereaguojantys produktai gali būti sandėliuojami tarpuose

 • Su nepakuotu produktu kalcio cianamidu ir PERLKA® neturi būti medžiagų, kurios gali koroduoti, betono, plastiko ar plieno.
 • Sandėliuojant nepakuotus produktus, mineralinės trąšos turi būti dengiamos plastikine plėvele iš viršaus.
 • Jei nepakuoti produktai sandėliuojami bokštuose, iki tol kol ten nepatenka drėgmė, sušokimas trąšoms negresia.

Saugumo reikalavimai dirbant su kalcio cianamidu PERLKA®:

 • Saugoti nuo vaikų!
 • Negerti alkoholinių gėrimų prieš darbą su kalcio cianamidu, dirbant ar po darbo.
 • Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
 • Plauti rankas prieš pertraukas, palietus produktą ir po darbo
 • Nusiprausti po dušu baigus darbus
 • Vengti įkvėpti dulkių! Jei dulkių yra daug, dėvėti apsauginę veido kaukę su filtru (DIN EN 149 FFP2)
 • Vengti patekimo į akis ar ant odos! ( dėvėti apsaugančius darbo drabužius, ilgomis rankovėmis ir dėvėti akinius)
 • Jei produkto pateko į akis, plauti dideliu kiekiu vandens, kreiptis į medikus pagal poreikį
 • Saugoti nuo gyvūnų

Kalcio cianamido PERLKA®klasifikacija

 • Pagal transport reikalavimus prekė nėra pavojinga
 • Vandens pavojingumo klasė 2
 • Signalinis žodis: Pavojus
 • GHS pavojingumo simboliai: H302, H315, H317, H318, H335, P261, P280, P301+P312, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338