MCPA

HERBICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: MCPA 750 – g/l

PRODUKTO FORMA: tirpus koncentratas

PAVOJINGAS!

Nufarm MCPA – selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas. Herbicidas skirtas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti vejose.

HERBICIDAS SKIRTAS NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI.

DĖMESIO!

Kenksmingas prarijus. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Nufarm MCPA – selektyvaus veikimo sisteminis herbicidas naudojamas piktžolėms naikinti vejose. Herbicidas sustabdo piktžolių augimą, jos nustoja augti ir žūsta. Nufarm MCPA geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles, šiltu, saulėtu oru (daugiau kaip + 10˚C) ir kai dirvos drėgmė optimali. Herbicidas geriausiai veikia jei po purškimo 6 valandas nelyja.

NAIKINAMOS PIKTŽOLĖS

Nufarm MCPA vejose naikina rūgštynes, dilgėles, kiaulpienes, trikertes žvagines, dirvines nemiršėles, daržines žliūges, gysločius, vėdrynus.

Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai.

Prieš naudodami perskaitykite ženklinimą ir informaciją apie produktą.

NAUDOJIMO NORMOS

Į 10 litrų vandens įpilama 70 ml herbicido ir šiuo tirpalu nupurškiama 300 m² vejos. Purškiama, kai vejoje vyrauja herbicidui jautrios piktžolės. Norint išnaikinti kiaulpienes purškiama, kai jos yra pilnos rozetės tarpsnyje, bet prieš žiedinio pumpuro pasirodymą.

DĖMESIO: Vaikščioti ant Nufarm MCPA apdorotos vejos galima tik tai po to, kai išpurkštas produktas visiškai išdžiūsta.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Daugiau informacijos galite rasti: čia.

Jums taip pat gali patikti…